Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ  spracováva  osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016  (GDPR) a  Zákona Národnej rady SR

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje sú spracovávané:

1.   za účelom

      objednania tovaru, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy,                                     

      vystavenie daňového dokladu, dodanie objednaného tovaru, evidenciu kupujúcich na     

      administratívne účely, evidenciu objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,   

      informovanie o akciách, aukciách, novinkách a zľavách  a vedenie vernostného programu;

2.  na právnom základe

    a) súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho)

        -  súhlasu  formou aktívneho on-line súhlasu  na stránke www.forchino.sk

        -  formou písomného súhlasu pri osobnom odbere tovaru

        -  súhlasu  na odber newslettera  prostredníctvom elektronickej pošty                                  

        -  formou písomného súhlasu na odber newslettera pri osobnom odbere;

     b) potvrdenej objednávky kupujúcim  formou aktívneho súhlasu  na  stránke

          www.forchino.sk;

     c) osobitného zákona napr.

          - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení   neskorších predpisov,

          - zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

          - zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

          - zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,

          - zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

            služieb na základe zmluvy  uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo  

            prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; 

3.   v rozsahu  

       • titul, meno, priezvisko

       • adresa fakturačná a/alebo doručovacia

       • e-mail

       • telefónne číslo, mobilné číslo

       • príslušnosť k firme pri firemných zákazníkoch

       • celková cena objednávky (dobierky)

       • celkový počet objednávok a ich celková hodnota;

4.  forma spracovávania osobných údajov

      • automatizovane on line www.forchino.sk

      • faktúry  v module Faktúry  IIS E3M  Prevádzkovateľa

      • elektronicky spracovávané excelovské, textové dokumenty 

         a ich vyhotovovanie v  listinnej podobe

       • vernostný  program - bez profilovania;   

 

 5.   Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

       a)  na základe osobitného zákona (napr. o účtovníctve),

       b) uplatnením práva dotknutej osoby v zmysle § 23 Zákona  č. 18/2018 Z.z   neodkladne

          po uplatnení práva – v lehote jedného mesiaca.

 

6.  Prevádzkovateľ (predávajúci) prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za   

     prísne dôverné a v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretej strane okrem

     prípadov súvisiacich  s uzatvorenými zmluvami o spracovávaní osobných údajov 

     subsidiárne s  rámcovými  zmluvami :

     a) za  účelom doručenia tovaru  s  Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  IČO: 35 834 198

     b) za účelom  prevádzkovania on line www.forchino.sk,  Technopol a.s. IČO: 00 000 698

     

7.  Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú .a to    

    formou uvedenou v bode 2 , písm. a) tohto článku X. Tento súhlas môže odvolať

     kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania      

     súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje  budú bezodkladne vymazané.